Stadgar


§ 1 Ändamål

Föreningen, som är opolitisk, har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen mot hy­resvärden samt genom möten, samkväm och andra aktiviteter verka för medlemmarnas nytta och nöje.

Föreningen är förhandlingspart för hyresgästerna i Blomsterfonden i Liseberg mot Föreningen Blomsterfonden. Föreningen ska också företräda medlemmarna i gemensamma frågor vid kontakter med myndigheter och andra organisationer.

§ 2 Medlemskap

Medlem i föreningen är boende i Föreningen Blomsterfondens seniorlägenheter i Liseberg och som betalt av årsmötet fastställd medlemsavgift.

Medlem kan genom anmälan utträda ur föreningen.

Styrelsen kan utesluta medlem som inte fullgör sina åtaganden som medlem eller vars kvar­stående skulle innebära skada för verksamheten.

Besvär över uteslutningen kan inges till årsmötet på sätt som anges i § 6.

§ 3 Årsmöte

Föreningen håller årsmöte före utgången av mars månad vid tidpunkt som styrelsen be­stämmer.

Medlemmarna ska kallas till årsmötet genom brev, e-post eller anslag på anslagstavlorna minst fjorton dagar före mötet. Föreligger förslag till ändring av stadgarna eller föreningens upplösning ska detta anges i kallelsen.

Styrelsen ska bestå av ordförande, sex ledamöter och två suppleanter för dem. Ordförande och ledamöter väljs på två år varvid halva antalet ledamöter väljs vartannat år. Suppleanter väljs på ett år.

Husombud och valberedning väljs på ett år.

§ 4 Dagordning

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Mötet öppnas
 2. Parentation
 3. Val av
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två justeringspersoner tillika rösträknare för mötet
 4. Prövning av om årsmötet blivit kallat i behörig ordning
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultat- och balansräkningen
  b) disposition beträffande föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av ersättningar
 9. Val av
  a) ordförande
  b) ordinarie styrelseledamöter
  c) styrelsesuppleanter
  d) husombud
 10. Val av
  a) revisorer
  b) revisorssuppleant
 11. Val av valberedning varav en sammankallande
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
 14. Motioner från medlemmar
 15. Avtackning av avgående ledamöter
 16. Mötet avslutas

§ 5 Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte ska med uppgift om ändamålet utlysas när styrelsen beslutar därom eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar begärt det. Begäran från medlemmar ska göras skriftligt och innehålla skälen för den.

Kallelse till extra medlemsmöte ska meddelas på husens anslagstavlor senast åtta dagar före mötet.

§ 6 Motion från medlem

Medlem, som önskar att ärende ska upptas till behandling på årsmöte, ska senast den 1 feb­ruari göra skriftlig anmälan därom hos styrelsen.

§ 7 Röstning

Vid röstning äger varje medlem en röst. Medlem får utöva sin rätt vid medlemsmöte genom annan medlem som ombud. Ombudet ska uppvisa skriftlig fullmakt. Medlem får genom fullmakt endast företräda en medlem utöver sig själv.

Röstning sker öppet om inte någon medlem begär sluten omröstning. Beslut fattas med en­kel majoritet utom i ärenden enligt § 12 och § 13.

Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder utom vid val, som bestäms genom lottning.

§ 8 Styrelsen

Föreningen leds av en styrelse som ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice ord­föranden.

Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordfö­randen utslagsröst.

§ 9 Revisorer

För granskning av styrelsens årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning utser årsmötet två revisorer för två år och en revisorssuppleant för ett år.

De två ordinarie revisorerna väljs växelvis vartannat år.

Styrelsen ska före utgången av januari varje år ge revisorerna tillfälle att genomföra gransk­ningen i den omfattning revisorerna anser nödvändigt.

Revisionen ska vara verkställd före utgången av februari månad varje år.

§ 10 Firma

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden, sekreterare och kassör, två i förening.

§ 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar erfordras beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Ett sådant beslut måste biträdas av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar vid respektive möte.

För ändring av stadgarnas § 12 och § 13 måste nio tiondelar av närvarande medlemmar vid respektive medlemsmöte rösta för den föreslagna ändringen.

§ 13 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen erfordras beslut enligt samma regler som i § 12.

Om föreningen upplöses får befintliga tillgångar inte fördelas bland medlemmarna utan ska i stället tillfalla Föreningen Blomsterfonden.

Dessa stadgar har antagits 2015 genom beslut av intresseföreningens medlemmar på två av varandra följande medlemsmöten, den 18 februari (årsmöte) och den 22 april.

(Senaste ändring 1996-05-28 / EGn)

Ladda ner stadgarna som ett Word-dokument.

2015-04-22 STADGAR för Intresseföreningen Blomstergården Liseberg